Kurser


Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livshantering. All undervisning utgår från den helande vägen som övergripande syfte och sammanhang. Undervisningen utformad i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. Ett lärtillfälle innehåller en rad olika moment som ger egen direkt erfarenhet. Både kurser och träffar innehåller övervägande praktiskt arbete med utrymme för frågor och reflektion. Undervisningen sker genom egna direkta upplevelser och praktiska erfarenheter utifrån vilka man får forma sin egen uppfattning om hur det ligger till med olika saker här i världen. Jag bistår mer än gärna med stöd och tips längs med vägen för den som vill och behöver, men det ligger alltid på ens eget ansvar om man vill utöva shamanism eller inte, och hur man i så fall vill förhålla sig.


Du bör få behållning av undervisningen om du:


 • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
 • vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften,samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse -liv -död och det hinsides.
 • önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden.
 • har en djuprelation till naturen och/eller nären sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.
 • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) i ett sammanhang.


Kommande kursdatum


 • 6-8 januari 2023. Södra Stockholm. Grundkurs och distanshelandekurs.
 • 30 juni - 3 juli 2023. Grönfjäll, Lappland. Grundkurs, extraktion, själsåtervinning I och II.


Vi erbjuder följande kurser


 1. Grundkurs
 2. Själsåtervinning steg I
 3. Extraktion
 4. Själsåtervinning steg II och Moder Jord
 5. Distanshelande


Kurserna sammantaget utgör olika delar av en och samma gedigna utbildning i shamanism i allmänhet och i shamanskt helande och traditionell botekonst i synnerhet. Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.


Prisinfo & anmälningsvillkor


KURS, 4 DAGAR
Grundkurs, Extraktionskurs, Själsåtervinning I och II.
Pris: 4.000 kr inklusive inkvartering.
Anmäningsavgift: 1000 kr, ingår i kursavgiften.

KURS, 3 DAGAR
Distanshelandekurs och grundkurs.
Pris: 3.000 kr. Övernattning/inackordering ingår ej, om inte annat framgår.
Anmäningsavgift: 800 kr, ingår i kursavgiften.


Preliminär anmälan

Genom att skicka in formuläret på kontaktsidan görs en preliminär anmälan till en kurs eller en träff och detta är icke-bindande. Vill man inte komma på träffen eller gå kursen och bara har gjort en preliminär anmälan så behöver man inte göra någonting.


Slutgiltig anmälan

Görs genom att man betalar in anmälningsavgiften. Denna anmälningsavgift fås endast tillbaka om kursen ställs in eller om du inte får någon plats på kursen.

Anmälningsavgift och resterande kursavgift ska vara tillhanda senast en kalendermånad innan kursstart om man vill behålla sin plats på kursen. Sker avbokning senare än en kalendermånad före kursstart debiteras halva kursavgiften, innan dess betalas hela kursavgiften tillbaka. Kursavgiften kan inte flyttas över till annan kurs eller annat.


Vid förhinder p.g.a sjukdom återbetalas halva kursavgiften exklusive anmälningsavgift retroaktivt mot uppvisande av läkarintyg de aktuella datumen (ej via vård-app).


Fullsatt eller inställd kurs: 100% återbetalning gäller.


Force majuere


"Force majuere" avser krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande. Mot bakgrund av dettagäller: vi förbehåller oss rätten attflytta en kurs eller träff geografisktsamt tidsmässigt inom rimliga gränser och så jämbördigt som möjligt. Till exempel som ett resultat av myndighetsbeslut rörande covid-19 eller liknande. Redan inbetald anmälnings- och kursavgift flyttas då över till det nya datumet/platsen.Vi ansvarar ej för övriga eventuella omkostnader i samband med en flyttad eller inställd kurs.

Anmälan